Title I District Spring PAC Video

Title I District Spring PAC Video

Spring PAC Video Flyer

Click on the "Title I District Spring PAC Video" for more information about our Distric PAC (Parent Advisory Council) meeting.  Families that participate will be entered for a chance to win a bag full of fun and exciting learning materials!


Haga clic en el "Video del PAC de Primavera del Distrito Título I" para obtener más información sobre nuestra reunión del PAC (Consejo Asesor de Padres) del Distrito. ¡Las familias que participen tendrán la oportunidad de ganar una bolsa llena de materiales de aprendizaje divertidos y emocionantes!


Klike sou "Tit I Distri Spring PAC Videyo a" pou plis enfòmasyon sou reyinyon Distrik PAC nou an (Paran Advisory Council). Fanmi ki patisipe yo pral antre pou yon chans pou pou genyen yon sak plen nan materyèl aprantisaj plezi ak enteresan!