Ready Families, Ready Educators, Ready Children!

Ready Families, Ready Educators, Ready Children!

Ready Rosie

ReadyRosie is an early education tool that helps families through the use of two-minute video modeled moments.  These videos are based on the following topics: Language and Learning, Math and Reasoning, Social-Emotional Learning, Research and Answers, and Health and Well-Being.  There are over a thousand videos that you can filter by topic, age and or location. 

Email your child’s teacher today to gain access to this wonderful program which is free to you! 


ReadyRosie es una herramienta de educación temprana que ayuda a las familias mediante el uso de momentos modelados en video de dos minutos. Estos videos se basan en los siguientes temas: Lenguaje y aprendizaje, Matemáticas y razonamiento, Aprendizaje socioemocional, Investigación y respuestas, y Salud y bienestar. Hay más de mil videos que puede filtrar por tema, edad o ubicación.

Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo hoy mismo para obtener acceso a este maravilloso programa que es gratuito para usted.


ReadyRosie se yon zouti edikasyon bonè ki ede fanmi yo nan itilize nan de minit moman modle videyo. Videyo sa yo baze sou sijè sa yo: Lang ak Aprantisaj, Matematik ak Rezònman, Aprantisaj Sosyal-Emosyonèl, Rechèch ak Repons, ak Sante ak Byennèt. Gen plis pase mil videyo ke ou ka filtre pa sijè, laj ak oswa kote.

Imèl pwofesè pitit ou a jodi a pou jwenn aksè nan bèl pwogram sa a ki gratis pou ou!