Title I - Student & Parents' Rights and Responsibilities in a Title I School

Title I School:

Your Child and Your Parents' Rights & Responsibilities in a  Title I School

Families, please watch the following video.  It shares important information about your rights as a Title I parent.  After you are finished reviewing the video, please complete the short evaluation form. 

Thank you.

English:https://youtu.be/LkqNk_Ijbgg 

Form:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39


WCPS, Título I, su hijo y usted
Derechos y responsabilidades de los padres en una escuela de Título I

Familias, miren el siguiente video. Comparte información importante sobre sus derechos como padre del Título I. Una vez que haya terminado de revisar el video, complete el breve formulario de evaluación.

Gracias.

Español:https://youtu.be/KYv4yQf6BoU

Formar:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39


WCPS, Tit I, Pitit ou ak ou
Dwa ak responsablite paran yo nan yon lekòl Tit I

Fanmi, tanpri gade videyo sa a. Li pataje enfòmasyon enpòtan sou dwa ou kòm yon paran Tit I. Apre ou fin revize videyo a, tanpri ranpli fòm evalyasyon kout la. Mèsi.

Kreyòl ayisyen: https://youtu.be/8aqusMdqNTI

Fòm:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39