Bus Information & Wicomico County Inclement Weather Plan

Buses Serving Glen Avenue

Does your hybrid student need a bus? If your child in grades 3, 4, or 5 is scheduled to return to school next week, please see the attached bus serving list. Look for your street name on the document "BSL2020Glen Avenue" that is linked in the title above.  Call the bus driver and they can tell you the pickup and drop off times.

¿Su estudiante híbrido necesita un autobús? Si su hijo en los grados 3, 4 o 5 está programado para regresar a la escuela la próxima semana, consulte la lista de servicio de autobuses adjunta. Busque el nombre de su calle en el documento "BSL2020Glen Avenue" que está vinculado en el título de arriba. Llame al conductor del autobús para que le indiquen los horarios de recogida y devolución.

Èske elèv ibrid ou a bezwen yon bis? Si pitit ou ki nan klas 3, 4, oswa 5yèm pwograme pou li retounen lekòl semèn pwochèn, tanpri gade lis ki sèvi nan otobis ki nan anvlòp la. Chèche non lari ou sou dokiman "BSL2020Glen Avenue" ki lye nan tit ki anwo a. Rele chofè otobis la epi yo ka di ou pickup a ak depoze fwa.

 

Wicomico Inclement Weather Plan

Haga clic en el enlace de arriba para ver información sobre el plan para las inclemencias del tiempo del condado de Wicomico para el resto del año escolar.

Klike sou lyen anlè a pou wè enfòmasyon sou Plan Meteyo Konte Wicomico pou ane lekòl ki rete a.

School Status