Title I Climate Survey

 

Dear Families,
We want our school to be the best it can be! Please fill out this survey to tell us what you think are the school's strong points and how we can improve. Only one survey per household is needed. Thank you for your feedback and support.

Estimadas familias,
¡Queremos que nuestra escuela sea lo mejor posible! Complete esta encuesta para decirnos cuáles cree que son los puntos fuertes de la escuela y cómo podemos mejorar. Solo se necesita una encuesta por hogar. Gracias por sus comentarios y su apoyo.

Chè Fanmi,
Nou vle lekòl nou an pi bon ke li kapab! Tanpri ranpli sondaj sa a pou di nou ki sa ou panse ki pwen solid lekòl la ak ki jan nou ka amelyore. Se yon sèl sondaj pou chak kay ki nesesè. Mèsi pou fidbak ou ak sipò.

Please complete by going to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5gZuQjGaT2OJA53g5PFPmuGvCZ1PMgtngf4fOpt5Jo9xqfA/viewform