Homework Help at the Wicomico Public Library

The Homework Help Center at the  Wicomico Public Library will be open  May 2 - June 9  to provide support with homework assignments for students in grades K - 12 at the Paul S. Sarbanes branch of the library in downtown Salisbury, beginning on May 2 through June 9.  The Homework Help Center will be open Monday - Thursday, 3:00 - 7:00 p.m. and on Sunday, 1:00 - 5:00 p.m.  

 

Students should bring their homework or project assignments with them.  Parents with younger children should plan to stay in the  library while they are getting homework help.  If you need more information or have any questions, contact 410-749-3612 extension 125 or visit http://www.wicomicolibraries.org/homework-help.

 

Spanish:

El Centro de Ayuda con la Tarea de la Biblioteca Pública de Wicomico en la sucursal de Paul S. Sarbanes en el centro de Salisbury, estará abierto del 2 de Mayo al 9 de Junio para brindar apoyo con las tareas asignadas a los estudiantes en los grados K - 12. El Centro de ayuda con la tarea estará abierto de Lunes a Jueves de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. y Domingos de 1:00 - 5:00 p.m.

 

Los estudiantes debe traer con ellos sus tareas o proyectos asignados. Los padres con niños más pequeños deben planear quedarse en la biblioteca mientras reciben ayuda con la tarea. Si necesita más información o tiene alguna pregunta, comuníquese al 410-749-3612 extension 125 o visite http://www.wicomicolibraries.org/homework-help.  

 

Haitian Creole:

Sant Èd pou Devwa nan Bibliyotèk Piblik Wicomico a pral ouvri 2 me - 9 jen pou bay sipò ak devwa pou elèv ki nan klas matènèl - 12yèm ane nan filyal bibliyotèk Paul S. Sarbanes nan anba lavil Salisbury apati 2 me jiska 9 jen. Sant Èd pou Devwa yo ap ouvri Lendi - Jedi, 3:00 - 7:00 p.m. ak dimanch, 1:00 - 5:00 p.m.

 

Elèv yo ta dwe pote devwa yo oswa devwa pwojè yo avèk yo. Paran ki gen timoun piti yo ta dwe planifye pou yo rete nan bibliyotèk la pandan y ap jwenn èd pou fè devwa yo. Si w bezwen plis enfòmasyon oswa si w gen nenpòt kesyon, kontakte 410-749-3612 ekstansyon 125 oswa vizite http://www.wicomicolibraries.org/homework-help.

 

Homework Help Flyer