Glen Avenue Elementary

Excellence Is the Expectation for All

Announcements - Anuncios - Anons

 • Statement of Intent for 2021-2022 School Year

  Parents, the Board of Education is asking parents to complete a brief survey to share YOUR intent for your child's school next year:  In Person or Virtual.  This is an initial survey and your final commitment will be requested later in the summer.  We NEED your input to properly plan for next year.  Please go to: https://intent.wcboe.org/ 

  Statement of Intent

  It is a brief survey but we do need ALL parents/guardians to
  complete this.


  Click on the title above for more information.


  Haga clic en el título de arriba para obtener más información.


  Klike sou tit ki anwo a pou plis enfòmasyon.

  Comments (-1)
 • Parent Advisory Council(PAC) Zoom Meeting

   Tuesday, April 27th from

  5:30 - 6:00 pm

  PAC Meeting

  PAC provides an opportunity for you to give suggestions and thoughts on the school’s plan for improvement, activities, resources and needed services.  Your feedback is critical to helping the school achieve its goal of providing each student the best education.  Please click on the title above for more information and registration link.


  PAC le brinda la oportunidad de dar sugerencias y pensamientos sobre el plan de mejoramiento de la escuela, las actividades, los recursos y los servicios necesarios. Sus comentarios son fundamentales para ayudar a la escuela a lograr su objetivo de brindar a cada estudiante la mejor educación. Haga clic en el título de arriba para obtener más información y el enlace de registro.


  PAC bay yon opòtinite pou ou bay sijesyon ak panse sou plan lekòl la pou amelyorasyon, aktivite, resous ak sèvis ki nesesè yo. Feedback ou yo enpòtan pou ede lekòl la atenn objektif li pou bay chak elèv pi bon edikasyon. Tanpri klike sou tit ki anwo a pou plis enfòmasyon ak lyen enskripsyon an.

  Comments (-1)
 • Elementary Summer Academy

  Summer Academy

  If you are interested in your scholar attending the Elementary Summer Academy please complete the registration form below:


  English: https://forms.gle/UJMqXsKSfPAYwFRk7

  Spanish: https://forms.gle/ZNnZDxZ5xYPgvu3h9

  Haitian Creole: https://forms.gle/ByDpue9UudLx8bX66

  Printable Registartion Form/Formulario de registro imprimible/Fòm Enskripsyon Printable

  Printable Transportation Form/Formulario de transporte imprimible/Fòm Transpò Printable

  Click on Elementary Summer Academy above for more information.  This is a first come first serve program and spots will fill up quickly.


  Haga clic en Elementary Summer Academy arriba para obtener más información. Este es un programa por orden de llegada y los lugares se llenarán rápidamente.


  Klike sou Elementary Summer Academy pi wo a pou plis enfòmasyon. Sa a se yon pwogram premye vini premye sèvi ak tach pral ranpli byen vit. 

   
   
   
  Comments (-1)
 • Food Bundles

  Click on "Food Bundles" for updated information about how food bundles are distributed.

  Meal Bundles


  Haga clic en "Paquetes de alimentos" para obtener información actualizada sobre cómo se distribuirán los paquetes de alimentos a partir del 7 de abril de 2021.


  Klike sou "Pakèt Manje" pou enfòmasyon ki ajou sou fason yo pral distribye pakèt manje kòmanse 7 avril 2021.


  Clique em "Cestas básicas" para obter informações atualizadas sobre como as cestas básicas serão distribuídas a partir de 7 de abril de 2021.

  Comments (-1)
 • Online Registration Open Now!

  Log on to www.wcboe.org now to register your child for Prekindergarten 3, Prekindgarten 4, or Kindergarten.

  Online Registration

  ¡Próximamente!
  Inscripción en línea para el año escolar 2021-2022 para Prekindergarten 3, Prekindergarten 4 y Kindergarten. Inicie sesión en www.wcboe.org el 10 de abril de 2021 para registrarse.


  Pral byento!
  Enskripsyon sou Entènèt pou Ane Lekòl 2021-2022 pou Prekindergarten 3, Prekindergarten 4, ak Kindergarten. Konekte sou www.wcboe.org sou 10 avril, 2021 yo enskri.


  Em breve!
  Inscrição online para o ano escolar 2021-2022 para o pré-escolar 3, pré-escolar 4 e o jardim de infância Acesse www.wcboe.org em 10 de abril de 2021 para se registrar.

   
  Comments (-1)
 •  

  Title I School Climate Survey

  School Climate Survey


  Click above on School Climate Survey above for the link to fill out the survey.

  Haga clic arriba en la Encuesta sobre el clima escolar más arriba para ver el enlace para completar la encuesta.

  Klike pi wo a sou Sondaj Klima Lekòl la pi wo a pou lyen ki ranpli sondaj la.

   
  Comments (-1)
 • Ready Families, Ready Educators, Ready Children!

  Ready Rosie

  ReadyRosie is an early education tool that helps families through the use of two-minute video modeled moments.  These videos are based on the following topics: Language and Learning, Math and Reasoning, Social-Emotional Learning, Research and Answers, and Health and Well-Being.  There are over a thousand videos that you can filter by topic, age and or location. 

  Email your child’s teacher today to gain access to this wonderful program which is free to you! 


  ReadyRosie es una herramienta de educación temprana que ayuda a las familias mediante el uso de momentos modelados en video de dos minutos. Estos videos se basan en los siguientes temas: Lenguaje y aprendizaje, Matemáticas y razonamiento, Aprendizaje socioemocional, Investigación y respuestas, y Salud y bienestar. Hay más de mil videos que puede filtrar por tema, edad o ubicación.

  Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo hoy mismo para obtener acceso a este maravilloso programa que es gratuito para usted.


  ReadyRosie se yon zouti edikasyon bonè ki ede fanmi yo nan itilize nan de minit moman modle videyo. Videyo sa yo baze sou sijè sa yo: Lang ak Aprantisaj, Matematik ak Rezònman, Aprantisaj Sosyal-Emosyonèl, Rechèch ak Repons, ak Sante ak Byennèt. Gen plis pase mil videyo ke ou ka filtre pa sijè, laj ak oswa kote.

  Imèl pwofesè pitit ou a jodi a pou jwenn aksè nan bèl pwogram sa a ki gratis pou ou!

  Comments (-1)
 • Title I School:

  Your Child and Your Parents' Rights & Responsibilities in a  Title I School

  Families, please watch the following video.  It shares important information about your rights as a Title I parent.  After you are finished reviewing the video, please complete the short evaluation form. 

  Thank you.

  English:https://youtu.be/LkqNk_Ijbgg 

  Form:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39


  WCPS, Título I, su hijo y usted
  Derechos y responsabilidades de los padres en una escuela de Título I

  Familias, miren el siguiente video. Comparte información importante sobre sus derechos como padre del Título I. Una vez que haya terminado de revisar el video, complete el breve formulario de evaluación.

  Gracias.

  Español:https://youtu.be/KYv4yQf6BoU

  Formar:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39


  WCPS, Tit I, Pitit ou ak ou
  Dwa ak responsablite paran yo nan yon lekòl Tit I

  Fanmi, tanpri gade videyo sa a. Li pataje enfòmasyon enpòtan sou dwa ou kòm yon paran Tit I. Apre ou fin revize videyo a, tanpri ranpli fòm evalyasyon kout la. Mèsi.

  Kreyòl ayisyen: https://youtu.be/8aqusMdqNTI

  Fòm:https://forms.gle/oDCPkJeYty5evNc39


   

  Comments (-1)
 • Access to Schools

  Rules for Access to Schools

  Reglas españolas de acceso a las escuelas

  Règ pou aksè nan lekòl yo


  REQUIRED COVID AGREEMENT FOR HYBRID STUDENTS

  CLICK HERE TO COMPLETE


  Required Health Form For All Students

  **Parents, please click here for the link and complete for your child(ren).

  Please download the form, complete it and email it to kandrews@wcboe.org (the school nurse).

   

   

  Safe Practices in School

  English Safety Guide

  English Safety Guide

  Guía de seguridad en español

  Gid Sekirite Kreyòl Ayisyen

  Comments (-1)
 • Buses Serving Glen Avenue

  Does your hybrid student need a bus? If your child in grades 3, 4, or 5 is scheduled to return to school next week, please see the attached bus serving list. Look for your street name on the document "BSL2020Glen Avenue" that is linked in the title above.  Call the bus driver and they can tell you the pickup and drop off times.

  ¿Su estudiante híbrido necesita un autobús? Si su hijo en los grados 3, 4 o 5 está programado para regresar a la escuela la próxima semana, consulte la lista de servicio de autobuses adjunta. Busque el nombre de su calle en el documento "BSL2020Glen Avenue" que está vinculado en el título de arriba. Llame al conductor del autobús para que le indiquen los horarios de recogida y devolución.

  Èske elèv ibrid ou a bezwen yon bis? Si pitit ou ki nan klas 3, 4, oswa 5yèm pwograme pou li retounen lekòl semèn pwochèn, tanpri gade lis ki sèvi nan otobis ki nan anvlòp la. Chèche non lari ou sou dokiman "BSL2020Glen Avenue" ki lye nan tit ki anwo a. Rele chofè otobis la epi yo ka di ou pickup a ak depoze fwa.

   

  Wicomico Inclement Weather Plan

  Haga clic en el enlace de arriba para ver información sobre el plan para las inclemencias del tiempo del condado de Wicomico para el resto del año escolar.

  Klike sou lyen anlè a pou wè enfòmasyon sou Plan Meteyo Konte Wicomico pou ane lekòl ki rete a.

  School Status

  Comments (-1)
 • JOIN FAMILY PORTAL TO MONITOR GRADES AND GET REPORT CARDS:

  eng

   

   

  Family Portal Instructions:

  Click here to see a larger view of the Family Portal Instructions.

  Haga clic aquí para ver una instrucción sobre el Portal de la familia en español.

   Klike la a pou wè yon enstriksyon nan Pòtal Fanmi an Panyòl.

  Family Portal Instructions

  Comments (-1)
 • Family Help Line

  Haga clic en la Línea de ayuda familiar arriba para ver las traducciones.  410-677-5236

  Klike sou Liy Èd Fanmi ki anwo a pou wè tradiksyon yo.  410-677-5236

  Family Help Line

   

  Google Classroom

  WCBOE Students & Parents Resources

  Haga clic arriba para ver las traducciones de los recursos.

  Klike pi wo a pou wè tradiksyon pou resous yo.

  Google Classroom

   Haga clic arriba para ir al enlace de Google Classroom.

  Klike pi wo a pou ale nan lyen Google Classroom.

  Comments (-1)
 •  

   Report Card Access

  Report Card 1st Term

  Haga clic arriba en Report Cards 1st Term para ver las traducciones.

  Klike pi wo a sou kanè 1ye manda pou wè tradiksyon yo.

  Clique acima em Boletins 1º Termo para ver as traduções.

  Comments (-1)
 • Family Information Sheets

  Glen Avenue Families,

  Please complete the Information Sheets by clicking on the links below to help our school collect important data.  

  English Form

  Traducción al español: Haga clic aquí para completar la hoja de información familiar importante para nuestra escuela.

  Tradiksyon Panyòl: Tanpri klike la a pou ranpli Fèy Enfòmasyon sou Fanmi enpòtan pou lekòl nou an.

   

  School is in Session:

  Haga clic en La escuela está en sesión arriba para ver las traducciones.

  Klike sou Lekòl la nan sesyon pi wo a pou wè tradiksyon yo.

  School in Session Englis

  School in Session Spanish

  School in Session Haitian

  Comments (-1)
 •  GO TO onlineapps.wcboe.org TO APPLY FOR FREE AND REDUCED MEALS FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR!

  farms

   

  FOR ONLINE LEARNING

  **ALL STUDENTS NEED TO LOGON TO THE PROVIDED ZOOM LINK BY 8:45 AM FOR CLASS.

  ATTENDANCE IS BASED ON PARTICIPATION IN THE ZOOM CLASSES.

   

  PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA
  
  ** TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN INICIAR SESIÓN AL ENLACE DE ZOOM PROPORCIONADO ANTES DE LAS 8:45 AM PARA LA CLASE.
  
  LA ASISTENCIA SE BASA EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES ZOOM.

   

   POU APRANN ONLINE ** TOUT ELÈV BEZWEN LOGON NAN ZOOM LINK YO BAY LA A 8:45 AM POU KLAS. PREZANS BAZE SOU PATISIPASYON NAN KLAS ZOOM yo.

   

  Comments (-1)
 • Glen Avenue's Teacher of the Year

  Glen Avenue celebrates our 2020-2021 Teacher of the Year!  Ms. Renee Peshoff is a second grade teacher in her 6th year at Glen Avenue.

  rp

   

  SCHOOL IMPROVEMENT PLAN COMMENTS WELCOMED: 

  The School Improvement Plan (Full text and abbreviated) are posted under the "For Parents" tab and "Title 1 Resources."  There is also a comment form.  Please feel free to read and provide us with comments regarding the plan and our goals.  We would love to hear from you!

  Comments (-1)

Upcoming Letter Day

Upcoming Events

 • There are no upcoming events to display.

CLOSE
CLOSE